Regulamin

Spis treści Regulaminu serwisu internetowego Lifebox24.pl


 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 2. DEFINICJE

 3. DZIAŁALNOŚĆ SERWISU

 4. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 5. SPOSÓB KORZYSTANIA Z SERWISU

 6. ODPŁATNE USŁUGI SERWISU

 7. SYSTEM PŁATNOŚCI

 8. MINIMALNA WARTOŚĆ DOŁADOWANIA

 9. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SERWISU

 10. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA SERWISU

 11. WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 13. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 14. WYMAGANIA TECHNICZNE UMOŻLIWIAJĄCE KORZYSTANIE Z SERWISU

 15. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI SERWISU

 16. DOSTĘPNOŚĆ SERWISU

 17. PRAWA AUTORSKIE 

 18. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 19. POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE

 20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                                                                 

                                                               REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO LIFEBOX24.PL


 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę HurtSystem Monika Markowska oraz prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis lifebox24.pl

 

Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z serwisu lifebox24.pl pod adresem http://lifebox24.pl/regulamin.

 

§2

DEFINICJE

 

 1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

 1. Administrator – HurtSystem Monika Markowska, ul. Libelta1a/2, 61 – 706 Poznań, NIP 7941766666, REGON 382396884, właściciel serwisu internetowego prowadzonego pod nazwą lifebox24, dostępny w domenie internetowej pod adresem: www.lifebox24.pl.

 2. Serwis – serwis internetowy pod nazwą „lifebox24”, prowadzony przez Administratora w języku polskim, dostępny w domenie internetowej pod adresem:  www.lifebox24.pl.

 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która we własnym imieniu i na własną rzecz, w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu jako Korzystający.

 4. Korzystający – Użytkownik wykupujący dostęp do usług oferowanych przez Administratora w Serwisie na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

 5. Pakiet – zbiór powiązanych ze sobą usług, do których dostęp ograniczony jest czasowo.

 6. Regulamin – regulamin serwisu internetowego „lifebox24”.

 7. Cennik – zestawienie ustalanych przez Administratora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu.

 8. Konto Użytkownika - zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu “lifebox24” przypisanych konkretnemu Użytkownikowi Serwisu, posiadający unikalny identyfikator (login), hasło oraz saldo.

 9. Umowa – zawarta pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 10. Język – podstawowym językiem komunikacji w Serwisie jest język polski.

 

§3

DZIAŁALNOŚĆ SERWISU

 

 1. Internetowy Serwis pod nazwą „Lifebox24”, prowadzony przez Administratora w języku polskim, dostępny w domenie internetowej pod adresem: www.lifebox24.pl, jest serwisem udostępniającym, wirtualne skrzynki głosowe oraz pokoje konferencyjne umożliwiające komunikację pomiędzy Użytkownikami serwisu.


 

§4

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 

 1. Serwis świadczy usługi drogą elektroniczną stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.).

 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być zawarta jedynie z osobami fizycznymi, które ukończyły 18 lat i posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, które działają we własnym imieniu i na własną rzecz, w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta między Administratorem a Użytkownikiem w momencie zaakceptowania Regulaminu Serwisu oraz dokonania opłaty, o której mowa w § 6 Regulaminu.

 4. Umowa między Operatorem a Użytkownikiem zawarta jest na czas określony, tj. do momentu wyczerpania środków lub wygaśnięcia Pakietu.

 

§5

SPOSÓB KORZYSTANIA Z SERWISU

 

 1. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny.

 2. Usługi świadczone przez Serwis są odpłatne i nieodpłatne

 3. Sposób korzystania z Serwisu z uwzględnieniem treści niniejszego Regulaminu, jest następujący: 

 1. procedura uzyskania dostępu do serwisu:

 1. Użytkownik otrzymuje swój identyfikator oraz pin drogą telefoniczną pod numerem telefonu 509583383 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego serwisu “lifebox24.pl” dostępnego na stronie https://lifebox24.pl/testuj-1

 2. Użytkownik uzyska dostęp do serwisu dzwoniąc pod numerem telefonu 222111990, a następnie autoryzując się poprzez podanie swojego identyfikatora i pinu lub za pośrednictwem strony https://lifebox24.pl/ używając otrzymanego identyfikatora, pinu, a następnie samodzielnie zdefiniowanego własnego hasła

 1. procedura doładowania Konta Użytkownika:

 1. Użytkownik może doładować swoje konto dokonując przelewu bezpośredniego na numer konta:78114020040000320278480429 lub na stronie https://lifebox24.pl/do%C5%82aduj za pośrednictwem Tpay

 

 1. procedura uruchamiania pakietu:

 1. Użytkownik może uruchomić pakiet dzwoniąc na infolinię Serwisu pod numerem telefonu 509583383 lub samodzielnie logując się do systemu za pomocą telefonu


 

§6

ODPŁATNE USŁUGI SERWISU

 

 1. Odpłatne usługi Serwisu to: 

 1. nagrywanie wiadomości,

 2. pobieranie wiadomości,

 3. archiwizowanie wiadomości

 4. powiadomienia sms o nowej wiadomości

 5. powiadomienia o nowym połączeniu

 6. wykonywanie połączeń w ramach systemu

 7. dodatkowa skrzynka podrzędna

 8. przesyłanie wiadomości z panelu między skrzynkami głównymi 

 9. tworzenie wiadomości w panelu www na bazie zewnętrznego pliku dźwiękowego

 1. Wszystkie odpłatne usługi w serwisie świadczone są wyłącznie na wyraźne żądanie Użytkownika lub ich samodzielną aktywację.

 2. Każda opłata zostaje przyporządkowana wyłącznie do identyfikatora wskazanego przez Użytkownika.

 3. Korzystanie przez Użytkownika z odpłatnych usług Serwisu wymaga dodatniego salda środków pieniężnych przyporządkowanych do wskazanego przez Użytkownika identyfikatora.

 4. Opłaty za odpłatne funkcje Systemu oraz dostęp do Pakietów naliczane są zgodnie z cennikiem usług. Dostępne pakiety:

 1. Bez limitu 2 dni / 5 zł

 2. Bez limitu 5 dni / 10 zł

 3. Bez limitu 15 dni / 25 zł

 4. Bez limitu 30 dni / 45 zł

 5. Biznes 30 dni / 120 zł

 6. Biznes pro 30 dni / 200 zł

W momencie wygaśnięcia pakietu kosztem odpłatnych usług obciążone jest saldo użytkownika zgodnie z tabelą “Poza pakietem” cennika.

 

Cennik

 

 

cennik.jpg
 1. O wysokości opłaty za dostęp do usługi Użytkownik jest informowany przed jej uiszczeniem.

 1. W celu sprawdzenia ilości środków pieniężnych aktualnie przyporządkowanych przez Serwis do wskazanego przez Użytkownika identyfikatora, Użytkownik może dokonać za pomocą platformy Serwisu, oraz logując się do swojego konta za pośrednictwem telefonu

 2. Użytkownikom wystawiane są faktury VAT wyłącznie na ich żądanie.

 3. Aby otrzymać fakturę VAT za odpłatną usługę Serwisu należy przesłać do Serwisu odrębny wniosek wraz ze wskazaniem wszystkich koniecznych danych do wystawienia faktury VAT. 

§7

SYSTEM PŁATNOŚCI

 

 1. Operator udostępnia następujące sposoby płatności za korzystanie z odpłatnych usług Serwisu: 

 

 • przelew na konto,

 • płatności elektroniczne,

 • kartą płatniczą,

za pośrednictwem serwisu Tpay, www: https://tpay.com/Tpay SA – Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań

NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357

 

 1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem Tpay. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi Tpay.

 2. Administrator nie odpowiada za działanie Tpay.

 3. Przed zawarciem Umowy z Operatorem, należy zapoznać się z regulaminem systemu płatności Tpay.

 

§8

MINIMALNA WARTOŚĆ DOŁADOWANIA

 

 1. Minimalna kwota doładowania za pośrednictwem Tpay nie może być niższa niż 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych).

 

§9

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SERWISU

 

 1. Użytkownik zobowiązuje się do:

 1. zapoznania się z treścią Regulaminu Serwisu,

 2. złożenia oświadczenia woli o akceptacji postanowień Regulaminu Serwisu. Dokonanie zasilenia Konta Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 3. do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami 

 4. zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Serwisu bądź niezgodnych z Regulaminem zachowań Użytkowników,

 5. uiszczenia opłaty za odpłatne usługi świadczone przez Operatora zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 1. Użytkownik ma prawo do:

 1. zawarcia Umowy z Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną,

 2. korzystania z Serwisu w formie płatnej lub bezpłatnej na warunkach określonych w  Cenniku, 

 3. wypowiedzenia Umowy zawartej z Operatorem 

 4. odstąpienia od Umowy 

 5. złożenia reklamacji i rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego na warunkach określonych w §13 niniejszego Regulaminu, 

 

§10

PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA SERWISU

 

 1. Operator serwisu zobowiązuje się do:

 1. umieszczenia Regulaminu na stronie Serwisu w formie dostępnej dla Użytkowników, w takiej formie aby mógł zostać utrwalony przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Serwisu www.liofebox24.pl pod adresem: https://lifebox24.pl/

 1. Operator ma prawo:

 1. wypowiedzenia Umowy zawartej z Użytkownikiem na warunkach określonych §11 niniejszego Regulaminu,

 2. w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu bądź w innych uzasadnionych przypadkach 

 3. odmówić zawarcia umowy o świadczenie usług na rzecz Użytkownika w przypadku:

 • wystąpienia siły wyższej, tj. w każdym przypadku spowodowanym zdarzeniem zewnętrznym, którego Operator nie mógł przewidzieć i nie miał możliwości zapobieżenia

 

§11

WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 

 1. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie może zostać przesłane Operatorowi drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://.lifebox24.pl/

 2. Operator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, o ile zaistnieją ku temu ważne przyczyny. Wypowiedzenie przekazywane jest przez Administratora za pośrednictwem systemu lifebox24.

 3. Za ważne przyczyny wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Administratora uznaje się: 

 1. niestosowanie się przez Użytkownika do zapisów Regulaminu,

 2. podejmowanie przez Użytkownika działań niezgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz nieprzestrzegania zakazu dostarczania treści, których publikacja

 1. Administrator może zmienić warunki Umowy z 7-dniowym wyprzedzeniem, o ile zaistnieją ku temu ważne przyczyny. Zmiana warunków Umowy przekazywana jest przez Administratora za pośrednictwem poczty systemu Lifebox24

 2. Za ważne przyczyny zmiany warunków Umowy przez Administratora uznaje się: 

 1. dostosowanie do przepisów prawa mających wpływ na świadczenie usług,

 2. zmianę lub pojawienie się nowych podatków bądź opłat o charakterze publicznoprawnym związanych ze świadczeniem usług,

 3. rekomendacje, zalecenia lub innego typu wnioski i polecenia formułowane przez organy administracji publicznej;

 4. poprawę bezpieczeństwa i funkcjonalność świadczonych usług.

 1. Użytkownik może złożyć sprzeciw do proponowanych zmian, który jest równoznaczny z wygaśnięciem Umowy z dniem poprzedzającym wejście w życie proponowanych zmian. Sprzeciw winien być przesłany Administratorowi drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://.lifebox24.pl/

 2. Brak sprzeciwu Użytkownika wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody.

 

§12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem zgodnie ustawą z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w drodze oświadczenia w terminie 14 dni od jej zawarcia.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być przesłane Administratorowi drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://lifebox24.pl/.

 

§13

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację, jeżeli Usługi są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub w inny sposób naruszają postanowienia obowiązującego prawa.

 2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie po zaistnieniu podstawy reklamacji, jednak nie później niż 14 od dnia realizacji danej Usługi.

 3. Reklamacja winna być przesłana Administratorowi drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://lifebox24.pl/

 4. Reklamacja musi zawierać adres e-mail Użytkownika oraz dokładny opis zgłaszanych zastrzeżeń.

 5. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym reklamacja wpłynęła do Administratora. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Administrator otrzymał wszystkie informacje uzupełnione przez Użytkownika.

 6. Rozpatrzona reklamacja zostanie przesłana Użytkownikowi w formie elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.


 

§14

WYMAGANIA TECHNICZNE UMOŻLIWIAJĄCE KORZYSTANIA Z SERWISU

 

 1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik winien posiadać komputer wraz z dostępem do sieci Internet, właściwe oprogramowanie, oraz odpowiednią przeglądarkę lub za pośrednictwem sieci telefonicznych.

 2. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając Użytkownikom korzystanie z Serwisu zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu w zakresie oprogramowania obejmują posiadanie przeglądarki internetowej obsługującą szyfrowane połączenia SSL, obsługującą pliki Cookies oraz aplikacje JavaScript w najnowszej wersji.

 4. Administrator zastrzega, iż może dojść do zmiany wymagań technicznych w związku ze zmianami technologicznymi – w szczególności w miejsce dotychczasowego oprogramowania mogą wejść jego wyższe lub zaktualizowane wersje. Zmiana w zakresie wyżej wskazanych wymogów nie jest traktowana jak zmiana Regulaminu, jednakże wszelkie tego typu zmiany zostaną wyraźnie zakomunikowane w sposób umożliwiający Użytkownikom ustalenie zakresu zmian.

 5. Dokonywanie poleceń przelewów w przypadku odpłatnych usług operatora wymaga posiadania przeglądarki internetowej:

 • Internet Explorer w wersji [7.0] lub wyższej, 

 • Google Chrome w wersji [11] lub wyższej, 

 • Mozilla Firefox w wersji [3.3] lub wyższej, 

 • Opera w wersji [10] lub wyższej

oraz dostępu do serwisu internetowego jednego z banków wskazanych podczas dokonywania polecenia przelewu.

 

§15

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI SERWISU

 

 1. Administrator oraz Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu w szczególności w wypadku udostępniania swojego hasła lub pinu do odpłatnych usług Serwisu.

 

§16

DOSTĘPNOŚĆ SERWISU

 

 1. Serwis jest dostępny dla Użytkowników przez 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem okresów czasowej niedostępności Serwisu spowodowanej niezbędnymi przerwami technicznymi.

 2. W czasie dostępności Serwisu Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że czas dostępności Serwisu nie jest tożsamy z czasem pracy Serwisu.

 4. Czas pracy Serwisu jest ustalony od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 – 17.

 

§17

PRAWA AUTORSKIE 

 

 1. Administrator oświadcza, że jego prawa autorskie do Serwisu nie są ograniczone, w szczególności jego zobowiązania nie naruszają praw osób trzecich.

 2. Administrator oświadcza, że treści zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny.

 3. Użytkownik oświadcza, iż jest świadomy, że korzystanie z treści umieszczonych w Serwisie nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów, baz danych czy innych elementów chronionych prawem własności intelektualnej zawartych w Serwisie udostępnionych wyłącznie w zakresie korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

 4. Zawartość Serwisu elementy tekstowe, szata graficzna, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej na rzecz Administratora.

 

§18

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Administrator oświadcza, iż nie przetwarza żadnych danych osobowych Użytkowników.

 2. Administrator przetwarza wyłącznie adresy poczty elektronicznej.

 3. Danymi pobieranymi automatycznie przez Serwis będzie adres IP Użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego – dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby Użytkownika.

 4. Administrator nie jest administratorem danych osobowych Użytkowników, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).

 

§19

POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE

 

W razie zaistnienia sporu wynikającego z Umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, Operator zastrzega konieczność przeprowadzenia postępowania mediacyjnego przed wystąpieniem przez Użytkownika do sądu powszechnego.

 

§20

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Obowiązująca treść Regulaminu dostępna jest w Serwisie pod adresem https://lifebox24.pl/regulamin

 2. O zmianie Regulaminu Administrator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

 3. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem jest prawo polskie.

 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie znaleźć mogą zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

 5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora na warunkach określonych w Regulaminie będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Poznaniu.

 6. Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go na stronie internetowej Serwisu. 

Załączniki do Regulaminu serwisu internetowego lifebox24.pl

Załącznik nr 1 – Polityka cookies 

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

Załącznik nr 1 do Regulaminu serwisu internetowego lifebox24.pl

 

POLITYKA COOKIES

 

  1. Postanowienia ogólne Polityki Plików Cookies Serwisu lifebox24.pl 

  1. Niniejsza Polityka Plików Cookies Serwisu lifebox24 (dalej „Polityka”) odnosi się do plików „cookies” i innych podobnych technologii wykorzystywanych na stronach serwisu  lifebox24.pl. Przez używanie stron serwisu  lifebox24.pl Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików „cookies” i innych podobnych technologii zgodnie z Polityką. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na używanie przez  lifebox24.pl plików „cookies” i/lub innych podobnych technologii, Użytkownik powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej we właściwy sposób lub zrezygnować z używania stron serwisu  lifebox24.pl.

  2. Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

 

  1. Sposób i cel wykorzystania plików „cookies” przez serwis  lifebox24.pl.

  1. Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości serwisu lifebox24.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają scharakteryzować sposób korzystania Użytkownika ze stron serwisu lifebox24.pl, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

  2. Rodzaje plików „cookies” używanych na stronach serwisu lifebox24.pl:

Typ plików „cookies”

Sposób wykorzystania

Niezbędne do działania stron serwisu lifebox24.pl

Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stron serwisu lifebox24.pl, pozwalają Użytkownikowi na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów. Przykładowo mogą zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas wracania na witrynę w tej samej sesji.

Poprawiające wydajność działania stron internetowych serwisu lifebox24.pl

Zbieranie informacji o tym jak Użytkownik korzysta ze Stron serwisu lifebox24.pl poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów które odwiedzają, czasu jaki na nich spędzają oraz problemów jakie na nich napotykają, jak np. komunikaty o błędach. Celem jest poprawa jakości serwisu lifebox24.pl.

Poprawiające funkcjonalność serwisu lifebox24.pl

Zapamiętywanie ustawień i wyborów Użytkownika (np. personalizowane ustawienia treści) by dostarczyć Użytkownikowi bardziej spersonalizowane treści i usługi. 

Reklamowe

Dostarczanie Użytkownikowi reklam odpowiadających jego zainteresowaniom oraz ograniczanie liczby wyświetleń danej reklamy.

 

  1. Na stronach serwisu lifebox24.pl mogą być używane dwa rodzaje plików „cookies”: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne „cookies” pozostają na urządzeniu Użytkownika jedynie podczas korzystania ze stron serwisu lifebox24.pl. Stałe pliki „cookies” pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" lub do momentu kiedy Użytkownik fizycznie je usunie.

  2. Używając plików „cookies” serwis lifebox24.pl nie identyfikuje tożsamości Użytkownika na podstawie informacji przechowywanych w plikach „cookies”. Do realizacji celów wskazanych powyżej, serwis lifebox24.pl może współpracować z partnerami biznesowymi, tj. reklamodawcami, firmami badawczymi i dostawcami aplikacji. Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów serwisu lifebox24.pl, podlegają ich własnej polityce prywatności.

  3. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

  1. Usuwanie plików "cookies"

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (tj. przeglądarki internetowej). Przy czym, ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu serwisu internetowego LIFEBOX24.PL 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny drogą elektroniczną poprzez wypełnienie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesłanego w formie skanu i dołączonego do formularza kontaktowego na stronie Serwisu.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy Administrator w pełni wykonał usługę za wyraźną zgodą Użytkownika.


 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


 

Ja _______________________________ jako Użytkownik Identyfikatora nr …………., niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu LIFEBOX24.PL. Data zawarcia umowy to ______________________________, a adres e-mail to: ___________________.


 

______________________

Własnoręczny podpis oraz data